fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Lensonweb is de handelsbenaming van Lensfactory NV, Helststraat 150-159, 2630 Aartselaar, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0479.079.040.

Artikel 1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Lensonweb, waaronder begrepen offertes en aanvragen en door haar gesloten en te sluiten overeenkomsten. Deze voorwaarden hebben voorrang op alle schriftelijk of gedrukte voorwaarden van de koper. Afwijkingen of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en voorafgaandelijk door Lensonweb werden aanvaard. Dergelijke uitdrukkelijke afwijkende bedingen of de vernietiging of de niet toepasbaarheid van één van de clausules van de algemene of bijzondere voorwaarden, laten de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper zich akkoord met huidige voorwaarden.

ARTIKEL 2. Inlichtingen

De koper verklaart volledig te zijn ingelicht over de kenmerken en voorwaarden van het gebruik van de diensten en producten, die hij bestelt.
Lensonweb  levert de contactlenzen in overeenstemming met de gegevens die door de koper worden aangeleverd. De lensgegevens die de koper verstrekt aan Lensonweb  zijn niet ouder dan 12 maanden. De gebruiker laat zijn ogen regelmatig, liefst elke zes maanden, controleren door een oogarts.
Lensonweb  staat in voor de kwaliteit van de door haar geleverde producten maar is niet verantwoordelijk voor het verdragen  van de producten en de mogelijke gevolgen voor het oog.

ARTIKEL 3. Registratie van bestelling

De bestellingen gebeuren online. De koper krijgt een factuur met details van de producten en kosten toegestuurd per mail, na betaling van goederen. De betaling gebeurt steeds online na het doorvoeren van de bestelling.
Indien de klant een tegemoetkoming kan genieten bij zijn ziekenfonds of verzekering is deze factuur geldig als afleveringsdocument.
De door de koper op het ogenblik van de registratie vermelde inlichtingen houden voor hem een verbintenis in: ingeval van vergissing in de omschrijving van de gegevens van de bestemmeling (zoals het opgeven van een verkeerd adres of dergelijke)  kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid waarin hij zich zou kunnen bevinden het bestelde product te leveren.

ARTIKEL 4. Levering

De bestellingen worden behandeld van maandag tot vrijdag, met uitsluiting van de feestdagen. De colli wordt verzonden vanuit België binnen een termijn van 2 tot 5 werkdagen volgende op de ontvangst van uw bestelling en betaling, onder voorbehoud van de beschikbare voorraden.
Na de online betaling van de goederen krijgt de koper een gedetailleerde factuur toegestuurd per mail.
De overschrijdingen van leveringstermijnen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding.
Vanaf de ontvangst van de bestelling door de koper of zijn aangestelde, draagt deze het risico op beschadiging en verlies.

ARTIKEL 5. Prijzen en verzendkosten

De prijzen op de site zijn inclusief 21% BTW en exclusief  verzendkosten. Verzendingen gebeuren met BPost of privé koerierdienst.
De verzendkosten zijn afhankelijk van het totale gewicht en de verpakkingsgrootte. De prijs en de verschillende opties worden duidelijk vooraf weergegeven tijdens het bestelproces.

ARTIKEL 6. Betalingsmodaliteiten

Lensonweb biedt verschillende manieren om op een veilige wijze elektronisch te betalen. Betalingen door de klant geschiedt bij de bestelling van de goederen. De betalingen verlopen via het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van betalingsprovider Mollie. Middels het plaatsen van een bestelling op de webwinkel van  Lensonweb verklaart de klant tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Mollie en ze aan hem/haarzelf tegenwerpelijk te maken.
Indien de bank of kredietinstelling weigert de betaling toe te laten, dan mag Lensonweb de verkoop als onbestaande beschouwen.

ARTIKEL 7. Herroepingsrecht-retourneren

Overeenkomstig het wetboek van economisch recht geniet de koper herroepingsrecht. De consument heeft het recht om aan Lensonweb  mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Deze termijn start op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument.
De koper die van dit herroepingsrecht gebruikt wenst te maken, dient aan Lensonweb kenbaar te maken het product te willen retourneren, en doet zulks binnen de veertien kalenderdagen na ontvangst. Hij stuurt het product in een stevige verpakking en per aangetekende zending op eigen kosten terug naar Lensfactory NV, Helststraat 150-159, 2630 Aartselaar,met duidelijke vermelding van het bestelnummer en de bankgegevens (IBAN en BIC-nummer ).
Lensfactory NV zal dan binnen de 14 dagen na ontvangst van de terugzending voor de terugbetaling van de goederen zorgen. Terugzendingen zonder de juiste bankgegevens kunnen niet in behandeling genomen worden.
Dit herroepingsrecht wordt uitgesloten voor verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiene en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op persoonlijke producten die speciaal voor de koper werden vervaardigd, zoals multifocale en torische lenzen, kleur- en fantasielenzen of persoonlijke lenzen.
Klik hier voor het Europees modelformulier voor herroeping

ARTIKEL 8. Garantie

Lensonweb garandeert de kwaliteit en bruikbaarheid van de door haar geleverde producten, zoals deze zijn weergegeven in de CE-productinformatie van de fabrikant. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek te wijten is aan nagelaten verzorging of opzettelijke beschadiging of onoplettendheid.
In overeenstemming met art 1649 quater BW is de klant (consument) gerechtigd om Lensonweb aan te spreken m.b.t. gebreken aan overeenstemming die zich voordoen binnen de twee jaar na levering van betreffende goederen. De klant (consument) dient Lensonweb binnen de twee maanden na vaststelling van het gebrek aan overeenstemming op de hoogte te brengen van betreffend gebrek. Bij gebreke aan deze kennisgeving binnen de vooropgestelde termijn van twee maanden kan de consument geen aanspraak meer maken op de consumentenwaarborg.

ARTIKEL 9. Privacybescherming

Lensonweb staat in voor de veilige overdracht van de door de consument verschafte gegevens. Lensonweb gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. De persoonlijke informatie die door de koper in het kader van een bestelling bij Lensonweb wordt verstrekt, wordt in een geautomatiseerd klantenbestand opgeslagen. Deze informatie kan door Lensonweb worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden, het verschaffen van informatie aan de koper en het opvolgen van bestellingen. De koper kan deze gegevens opvragen bij Lensonweb en de verwijdering of de aanpassing ervan vragen. De koper heeft het recht zich te verzetten dat de gegevens voor direct marketing toepassingen worden gebruikt. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
Alle briefwisseling kan de klant naar volgend adres sturen:
Lensonweb, Helststraat 150-159, 2630 Aartselaar
E-mailadres: info@lensonweb.be

ARTIKEL 10. Betwisting

Elke betwisting is onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Alleen het Belgische recht is van toepassing.
De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De consument kan zich wenden tot het ODR platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)